1: 1. Easy Hummus Wrap 2. Ingredients: Hummus, veggies, whole wheat wrap 3. Instructions: Spread hummus, add veggies, wrap, enjoy!

2: 1. Mini Greek Pita Pizzas 2. Ingredients: Pita bread, tomato sauce, veggies, feta 3. Instructions: Top pita with sauce, veggies, feta, bake.

3: 1. Greek Yogurt Parfait 2. Ingredients: Greek yogurt, honey, fruit, granola 3. Instructions: Layer yogurt, honey, fruit, granola in a cup.

4: 1. Cucumber and Tomato Salad 2. Ingredients: Cucumber, tomato, red onion, feta 3. Instructions: Mix veggies, toss with feta, drizzle dressing.

5: 1. Mediterranean Veggie Pasta 2. Ingredients: Whole grain pasta, veggies, olive oil 3. Instructions: Cook pasta, sauté veggies, toss with oil.

6: 1. Watermelon Feta Salad 2. Ingredients: Watermelon, feta, mint 3. Instructions: Chop watermelon, mix with feta, mint.

7: 1. Spinach Feta Turkey Burgers 2. Ingredients: Ground turkey, spinach, feta, bun 3. Instructions: Mix turkey, spinach, feta, grill, serve on bun.

8: 1. Greek Quinoa Stuffed Peppers 2. Ingredients: Quinoa, bell peppers, feta 3. Instructions: Cook quinoa, stuff peppers, bake.

9: 1. Mediterranean Veggie Wraps 2. Ingredients: Spinach wrap, hummus, veggies 3. Instructions: Spread hummus, add veggies, wrap, enjoy!